Advent 1. vasárnapja

2020.11.29

Advent 1. vasárnap

2020. november 29.

  1. Adventi időben a szentmisék rendje a következőképpen változik. Hétfőn 600 óra rorátés szentmise, szerda 800 óra, pénteken 1800 óra, és szombaton 600 órakor rorátés szentmise.
  2. Szeretettel közlöm a Kedves Testvérekkel, akik az idei évben még nem rendezték az egyházi hozzájárulásukat, ezt megtehetik a szentmisék előtt és után a sekrestyében, csekken (újságos polcnál megtalálható), valamint átutalással a plébánia folyószámlájára.
  3. Azok, akik a jövő évre is szeretnének Új Ember, illetve Keresztény Élet újságokat előfizetni, szíveskedjenek jelezni a sekrestyében.
  4. Templomunk karácsony előtti nagytakarítása december 12-én, szombaton lesz 1400 órai kezdettel. Nagyon kérem, hogy aki tud, segítsen.
  5. Karácsonyi virágokra szánt adományaikat köszönettel fogadjuk a kihelyezett perselyben, vagy a sekrestyében!
  6. December 6. elsővasárnap, 1700 órakor szentségimádást tartunk, majd 1800 órakor szentmise lesz.
  7. A kialakult járványügyi helyzetre tekintettel, nem lehetséges a szentgyónások szokott módon való elvégzése, ezért december 13-án, advent II. vasárnapján a 1100 órakor kezdődő szentmise keretében általános feloldozást adok mindazoknak, akik szentségi feloldozásban szeretnének részesülni. Később, amikor a járványhelyzet mérséklődik, és ismét lehetőség lesz a szentgyónások elvégzésére, ezeket a bűneinket is meg kell vallanunk Istennek újra.

Az általános feloldozás menete:

Az általános feloldozásban részesülni kívánókat figyelmeztetni kell arra, hogy készüljenek fel kellő lelkülettel, azaz őszintén bánják meg elkövetett bűneiket, legyen meg bennük az erős elhatározás a bűnök elkerülésére, az esetleg okozott botrány vagy kár jóvátételére és az a komoly szándék, hogy mielőbb egyenként is megvallják súlyos bűneiket, melyeket az általános feloldozás alkalmával meggyónni nem tudnak. Kapjanak végül mindnyájan valamilyen elégtételt, amit egyéni buzgóságból meg is tetézhetnek.

Általános bűnvallomás

A pap felszólítja a feloldozásra várókat, hogy azt valamilyen külső jellel kérjék

Akik most szentségi feloldozásban akarnak részesülni,

meghajolva mondják el a közgyónást, ahogyan a szentmisében szoktuk!

A megtérők ezután elmondják az általános bűnvallást (Gyónom a mindenható Istennek…), majd az Úr imájának közös elimádkozásával folytatják.

Ezt követően a pap megadja az általános feloldozást.

Általános feloldozás

A pap, kezét a megtérő felé kiterjesztve feloldozást ad:

A Mennyei Atya, aki nem kívánja a bűnös halálát, hanem azt akarja, hogy megtérjen és éljen:

aki előbb szeretett minket, és elküldte szent Fiát a világba, hogy általa a világ üdvözüljön, legyen hozzátok irgalmas, és adjon nektek békességet!

Felelet: Ámen.

A mi Urunk, Jézus Krisztus, aki vétkeinkért a bűnösök kezére adta magát, de feltámadt, hogy nekünk üdvösséget szerezzen: aki az apostolokra kiárasztotta a Szentlelket, hogy hatalmuk legyen a bűnök megbocsátására, szolgálatunk által szabadítson meg titeket bűneitektől, és töltsön el Szentlelkével!

F: Ámen.

A vigasztaló Szentlélek, akit a bűnök bocsánatára kaptunk, és aki az Atyához vezet minket: tisztítsa meg szíveteket, járjon át benneteket erejével, hogy annak jóságát tanúsítsátok az életben, aki a sötétségből csodálatos világosságára hívott titeket!

F: Ámen.

ÉS ÉN FELOLDOZLAK TITEKET BŰNEITEKTŐL

AZ ATYA ÉS A FIÚ ÉS A SZENTLÉLEK NEVÉBEN.

F: Ámen.